Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die wij hanteren.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:

STAYBLE B.V. h.o.d.n Leerboerderij STAYBLE: Rechtspersoon die als Leerboerderij Stayble deelnemers begeleid en welke wordt bestuurt door minimaal drie bestuursleden.
Deelnemers: Deelnemers waar dagbesteding, zorg- leertrajecten, ambulante begeleiding en/of re-integratie aan wordt geboden.
Overeenkomst: De begeleidingsovereenkomst tussen Leerboerderij Stayble en deelnemer  op het gebied van begeleiding.
Begeleiding: Leerboerderij Stayble streeft ernaar door ondersteuning op het gebied van dagbesteding, zorg- leertrajecten, ambulante begeleiding en/of re-integratie. Er wordt individuele en passende begeleiding aangeboden, waarbij voorop staat dat de deelnemer weer mee kan doen aan de maatschappij ongeacht zijn achtergrond. Wat ons uniek maakt is dat we de zorg,  het onderwijs en het bedrijfsleven in één aanbieden.
Ondersteuningsplan: Leerboerderij Stayble maakt in samenspraak met de deelnemer al dan niet in overleg toewijzend orgaan een plan waarin het doel van de begeleiding wordt vastgelegd.
Beschikking: Het besluit van een door de Gemeente aangewezen indicatieorgaan (bv. WMO- loket, Sociaal Domein) waarin is vastgelegd of en zo ja naar welke aard, omvang en duur de deelnemer in aanmerking komt voor begeleiding.
Dossier: Leerboerderij Stayble heeft de plicht een dossier in te richten met betrekking tot de begeleiding van de deelnemer. In het dossier neemt hij gegevens op over de gezondheid, verrichtingen en verklaringen van de deelnemer. De gegevens die nodig zijn voor een goede hulpverlening worden bewaart.
Zorg In Natura (ZIN): De door Leerboerderij Stayble verleende zorg aan de deelnemer, die (behoudens een eigen bijdrage) rechtstreeks door de zorgorganisatie, het zorgkantoor dan wel Gemeente wordt gefinancierd.
Persoonsgebonden Budget (PGB): Het door het indicatieorgaan vastgestelde budget dat ter beschikking wordt gesteld aan de deelnemer om zorg naar eigen invulling mee te financieren.
Incident: Is een gebeurtenis tijdens het begeleidingsproces die tot schade aan de deelnemer, een mededeelnemer of medewerker van Leerboerderij Stayble heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden.
Aanvangsdatum: De eerste dag waarop de deelnemer deel neemt aan de dagbesteding op de Leerboerderij.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst die tussen Leerboerderij Stayble en de deelnemer wordt gesloten voor deelname aan de begeleiding op de Leerboerderij. Partijen kunnen afwijken van deze algemene voorwaarden als dit expliciet is overeengekomen en deze afwijking niet in het nadeel van de deelnemer is.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst
1. De aanmelding van de deelnemer betreft een eerste kennismaking en verplicht noch de deelnemer noch Leerboerderij Stayble tot het aangaan van een overeenkomst.
2. Naar aanleiding van de aanmelding wordt bepaald of de deelnemer en Leerboerderij Stayble een overeenkomst aan kunnen gaan.
3. Er wordt geen overeenkomst gesloten zonder de aanwezigheid van een daartoe strekkend indicatiebesluit. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals door Leerboerderij Stayble op basis van het indicatiebesluit (beschikking) wordt vastgesteld. Bij ZIN of PGB zal een afzonderlijk overeenkomst nodig zijn waarbij op basis van het budget van de deelnemer de begeleiding wordt ingezet.
4. Leerboerderij Stayble behoudt zich het recht voor een aanmelding te weigeren wanneer dit naar inzicht van het bestuur van de Leerboerderij onverantwoord is ten aanzien van de reeds aanwezige deelnemers.
5. De overeenkomst wordt schriftelijk aangegaan en bevat intakegegevens met daarin het volgende vermeld:

 • Persoonsgegevens deelnemer;
 • Burgerservicenummer deelnemer;
 • Gegevens zorgorganisatie, huisarts, verzekering, medicatie, contactpersoon;
 • Beschikbare dagdelen welke worden toegekend in de beschikking;
 • Specifieke afspraken tussen deelnemer en Leerboerderij Stayble;
 • Financieringsvorm (WMO/JW/ZIN/PGB).

Artikel 4 – Duur en einde van de overeenkomst
1. De overeenkomst wordt aangegaan conform de vastgestelde indicatiebesluit / beschikking.
2. De overeenkomst eindigt van rechtswege door het verlopen van het afgegeven indicatiebesluit / beschikking.
3. Leerboerderij Stayble kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen in geval van zodanige zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de begeleiding in redelijkheid niet kan worden verlangd.
4. Als zwaarwegende redenen worden in ieder geval aangemerkt de situatie of omstandigheid:
5. Grensoverschrijdend gedrag te weten: agressie, geweld, seksuele intimidatie, diefstal;
6. Wanneer Leerboerderij Stayble, ten gevolge van een niet verwijtbare omstandigheid, geen vergoeding meer ontvangt van het zorgkantoor en/of de zorgorganisatie en/of de gemeente voor de uitvoering van de te leveren zorg kan de overeenkomst onmiddellijk ongedaan worden gemaakt;
6. Een bedrijfseconomische noodzaak die de continuïteit van Leerboerderij Stayble in gevaar brengt.
7. Anders dan door opzegging, eindigt de overeenkomst met onmiddellijke ingang in geval van overlijden van de deelnemer.

Artikel 5 – Indicatie / Beschikking
1. Leerboerderij Stayble bepaalt de invulling van de door haar te verlenen begeleiding op basis van de afgegeven indicatie/beschikking.
2. Indien de begeleidingsvraag van de deelnemer zich naar aard en omvang zodanig ontwikkelt zal door Leerboerderij Stayble en in samenspraak met het toewijzende orgaan bekeken worden naar opties als opschalen en/of afschalen van de indicatie/beschikking.

Artikel 6 – Cliëntdossier
1. Leerboerderij Stayble houdt voor iedere deelnemer een cliëntdossier bij. Hierin worden alle gegevens van de deelnemer opgenomen welke essentieel zijn voor deelname aan de begeleiding. Te weten: ondersteuningsplan, medicatielijst, evaluatie, risicoanalyse enz.;
2. Binnen zes weken na aanvang wordt samen met de deelnemer een ondersteuningsplan opgesteld waarin de doelstellingen specifiek worden beschreven. Van de deelnemer wordt verwacht om op serieuze wijze aan de doelstellingen te werken;
3. Het ondersteuningsplan wordt om de drie maanden geëvalueerd en zo nodig herzien en bijgesteld.

Artikel 7 – Toegankelijkheid
1. Leerboerderij Stayble is geopend van maandag tot en met vrijdag
2. Op feestdagen is Leerboerderij Stayble gesloten. Met feestdagen wordt bedoeld: 1e en 2e Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Pasen, Pinksteren, Hemelvaartsdag en Koningsdag;
3. Bij studie- en trainingsdagen is Leerboerderij Stayble gesloten, mits er een alternatief kan worden geregeld om de begeleiding toch door te laten gaan;
4. Op dagen dat er geen begeleiding is zoals vermeld in lid 1 en 2, ontvangt Leerboerderij Stayble geen vergoeding.

Artikel 8 – Afmelding
1. De deelnemer is verantwoordelijk voor zijn/haar aanwezigheid op de Leerboerderij. Hij/zij komt op tijd en verlaat de Leerboerderij op de afgesproken tijd;
2. Afmelding dient uiterlijk 24 uur van te voren doorgegeven te worden aan Leerboerderij Stayble. Bij geen tijdige afmelding zal het betreffende dagdeel in rekening worden gebracht;
3. Mocht er sprake zijn van acute omstandigheden, bijvoorbeeld een incident, waardoor het onmogelijk is om tijdig af te melden, wordt het dagdeel niet in rekening gebracht door Leerboerderij Stayble.

Artikel 9 – Veiligheid
1. Leerboerderij Stayble hanteert een strikt beleid op het gebied van veiligheid. Medewerkers, vrijwilligers en de deelnemer nemen kennis van huis-, gedrags- en veiligheidsregels en deze worden ten strengste nageleefd;
2. Leerboerderij Stayble ontwikkelt protocollen ten behoeve van alle veiligheidsmaatregelen en handelt hiernaar.

De protocollen zijn:

 • gedragscode medewerkers, vrijwilligers en deelnemers;
 • sociale veiligheid;
 • agressie;
 • medicatieveiligheid; insectenbeet; tekenbeet; honden- en kattenbeten; h). hygiëne;
 • melding incident cliënt vs medewerker;
 • vermissing;
 • toezicht calamiteiten.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
1. Leerboerderij Stayble is niet aansprakelijk voor vermissing, vervuiling of beschadigingen van persoonlijke eigendommen (kleding, schoenen, sieraden, smartphones enz.);
2. Leerboerderij Stayble heeft in verband met de door haar geleverde zorg een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten;
3. Aansprakelijkheid van Leerboerderij Stayble voortvloeiend uit of samenhangend met de (uitvoering van de) overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat in het specifieke geval door de betreffende verzekering(en) wordt gedekt en uitgekeerd.

Artikel 11 – Overmacht
1. Leerboerderij Stayble is niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt;
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend verstaan, de situatie dat de locatie van Leerboerderij Stayble niet bereikbaar is vanwege:

 • heersende besmettelijke (virus)ziekten onder de dieren van de Leerboerderij;
 • (schade door) brand, explosies of extreme weersomstandigheden;
 • iedere overheidsmaatregel die de toegang tot Leerboerderij Stayble of de dienstverlening onmogelijk maakt.

3. In geval van een overmachtssituatie kunnen de niet-genoten deelnemersdagen niet financieel worden gecompenseerd.

Artikel 12 – Privacybescherming
1. In het kader van de AVG wetgeving is Leerboerderij Stayble verplicht zorgvuldig om te gaan met persoonlijke gegevens van de deelnemer. Leerboerderij Stayble en de deelnemer overleggen een privacyverklaring met de vermelding hoe persoonlijke gegevens worden opgeslagen en gebruikt;
2. Foto’s en beeldmateriaal waarop personen herkenbaar in beeld zijn gebracht worden niet zonder expliciete toestemming van medewerkers, vrijwilligers en de deelnemer gepubliceerd;
3. Leerboerderij Stayble geeft onmiddellijk gehoor aan het specifieke verzoek van de deelnemer om gepubliceerd beeldmateriaal te (doen) verwijderen.

Artikel 13 – Klachtenprocedure
1. Leerboerderij Stayble beschikt over een op de wet gebaseerde en voldoende bekend gemaakte regeling voor de opvang en afhandeling van klachten en behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. In het kader van en behoudens de reikwijdte van de Wkkgz wijst Leerboerderij Stayble een of meer daartoe geschikt te achten personen aan dei een klager op diens verzoek van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden tot een oplossing voor de klacht te komen.

Artikel 14 – Toepasselijk recht
1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;
2. De bevoegde Nederlandse rechter is bevoegd te oordelen over geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst, niet tegenstaande de bevoegdheid van de geschillencommissie, zoals bedoeld in artikel 13 lid 1 om van een in dat artikel genoemd geschil kennis te nemen.

0
  0
  Winkelwagen
  Jouw winkelwagentje is leeg.